معرفی

مشخصات فردی

نام - نام خانوادگی : نجمه   رنجی

پست الکترونیکی : n_ranji@iaurasht.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : زیست شناسی سلولی و مولکولی- ژنتیک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : شهید چمران اهواز

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : زیست شناسی- ژنتیک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : شهید چمران اهواز

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : زیست شناسی- ژنتیک مولکولی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : زیست شناسی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 7

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

نجمه رنجی

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه
مرتبه علمی :
    استادیار
^